Skip to content
Privacyverklaring M.T.C. de Steur
M.T.C. de Steur zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden, oud leden, relaties en de bezoekers van haar website en sociaal media kanalen.

Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. M.T.C. de Steur voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving (vanaf 25 mei 2018: AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.)

M.T.C. de Steur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring middels de voorzitter als Functionaris Gegevensbescherming, hij/zij is te bereiken via het contactformulier op de website.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens worden door M.T.C. de Steur verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden.

Deze gegevens staan M.T.C. de Steur ter beschikking doordat u zelf uw gegevens heeft ingevuld op de desbetreffende formulieren van M.T.C. de Steur, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAWTG gegevens).

Verder verzamelt M.T.C. de Steur persoonsgegevens van deelnemers aan (club) evenementen. Tijdens (club) evenementen worden regelmatig foto’s en video’s gemaakt welke via de diverse mediakanalen van M.T.C. de Steur getoond kunnen worden.

Van ieder lid van onze vereniging worden voor diverse doeleinden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Naam
 • Huisadres met postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Soort lidmaatschap
 • Lootnummer
 • Bankgegevens voor automatische incasso indien van toepassing

Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt?
M.T.C. de Steur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van een ledenadministratie
 • Het organiseren van (club) evenementen
 • Het verstrekken en verzenden van vereniging gerelateerde informatie
 • Het ontwikkelen van beleid
 • Het doen van relatiebeheer
 • Het innen van contributie en/of deelname bijdragen
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het tonen van sfeerbeelden aan geïnteresseerden

Delen van persoonsgegevens met derden
M.T.C.de Steur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet aan particulieren en/of commerciële partijen verstrekt.

Informatie over lidmaatschap en/of verzekering kan voor deelname aan evenementen op verzoek van de organisator verstrekt worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
M.T.C. de Steur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie                                           Bewaartermijn        Reden

Persoonsgegevens NAWTG            onbeperkt                 Archivering voor historische statistische en juridische doeleinden

Deelname registraties                      onbeperkt                 Archivering voor historische statistische en juridische doeleinden

Beeldmateriaal                                  onbeperkt                 Archivering voor historische doeleinden

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
M.T.C. de Steur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, via het contactformulier op de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
M.T.C. de Steur kan gebruik maken van cookies om bezoekersaantallen bij te houden en de website te optimaliseren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst. U kunt zelf cookies accepteren of weigeren door instellingen van uw internet browser daarop aan te passen. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan dat invloed hebben op de kwaliteit van het gebruik van de website van M.T.C. de steur.

Wijzigingen van het privacy beleid
Het bestuur van M.T.C. de Steur behoud zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M.T.C. de Steur en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het contactformulier op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan paspoort, het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

M.T.C. de Steur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen en/ of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/ of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de voorzitter via het contactformulier op de website.

Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in  deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door M.T.C. de Steur dan kunt u een email sturen aan de secretaris via het contactformulier op de website.

Kampen, 22 januari 2019

Back To Top